ЗДТГ-ын 2015 оны төлөвлөгөө

 

ÖÀÃÀÀÍÍÓÓÐ ÑÓÌÛÍ ÇÀÑÀà ÄÀÐÃÛÍ ÒÀÌÃÛÍ ÃÀÇÐÛÍ  2015 ÎÍÛ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ  Ҫ˪Â˪êª.

2015.03.02                                                                                                                            Ãóðâàíñàéõàí

 

 

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

 

 

Õóãàöàà

 

Õàðèóöàõ àæèëòíóóä

 

 

Íýã. Õóóëü òîãòîîìæ, Çàñãèéí ãàçðûí øèéäâýð, àéìàã îðîí íóòãèéí áîäëîãûí õ¿ðýýíä

 

1

Ñóìûí ýäèéí çàñàã íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí ÷èãëýëèéн õîëáîãäîõ заалт бүрийг áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòíóóäàä õ¿ðã¿¿ëýõ, ñóðòàë÷ëàõ, õýðýãæèëòèéã çîõèîí áàéãóóëàõ.

 

 

1-сард

 

Ä.ßëàëò

ЗДО Б.Цэрэн-Очир

2

Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð, ýäèéí çàñàã, íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí ÷èãëýëèéí áèåëýëòèéã àæèëòíóóä, áàéãóóëëàãóóäàä õàðèóöóóëàõ òºëºâëºãºº ãàðãàõ, áèåëýëòýíä õÿíàëò òàâèõ, õýðýãæèëòèéí òàéëàíã õàãàñ á¿òýí æèëýýð ãàðãóóëàõ.

 

Хагас бүтэн жилээр

Ä.ßëàëò

Х.Аззаяа

Б.Цэрэн-Очир

3

Ñóìûí Çàñàã äàðãûí ìºðèéí õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã çîõèîí áàéãóóëàõ, үе шатны төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг тооцон ажиллах

 

 

1- сард

Ä.ßëàëò

ÇÄÒÃ-ûí àëáàäóóä

4

Çàñãèéí ãàçðûí òîãòîîë øèéäâýð, õºòºëáºð¿¿äèéí õîëáîãäîõ çààëòóóäûã õÿíàëòàíä àâ÷ õýðýãæèëòèéã õàíãàõ àðãà õýìæýýã òºëºâëºí çîõèîí áàéãóóëàõ.

 

Жилдээ

 

Х.Аззаяа

5

Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí çàõèðàìæ, албан даалгавар, àéìàã, ñóìûí ÈÒÕ-ûí òîãòîîë øèéäâýð¿¿äèéí õîëáîãäîõ çààëòûã õÿíàëòàíä àâ÷ õýðýãæèëòèéã õàíãуулах.

 

Жилдээ

 

Х.Аззаяа

6

“Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд ажлын хэсэг томилон төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх

1 дүгээр улиралд

 

 

ЗДТГ

7

“Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ба зохион байгуулах ажлын хэсгийг захирамжаар томилох

1 дүгээр улиралд

 

ИТ Х

Засагдарга

ЗДТГ

8

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих, нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх, ажлын байр гаргах

 

Жилдээ

 

ЗДТГ

 

9

Сумын 30 жилийн ойн баяр наадмыг зохион байгуулах

7 –дугаарсард

 

ЗДТГ

10

2015 онд тэмдэглэх сумын 30 жилийн ойг угтсан 30 бүтээлч ажлыг бүрэн хийж дуусгах ажлыг зохион байгуулах

2-дугаар улиралд

 

ИТХ,ЗДТГ, байгууллагууд

11

Öààòàí èðãýäèéí íèéãìèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýæ Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí 2013 оны 03 дугаар сарын 29 ºäðèéí 42 äóãààð çàðëèã, ЗГ-ын 168 дугаар тогтооëóóäûí хэрэгжилтийг ханган ажиллана

Жилдээ

ЗДТГ, ИТХ

12

Малын хулгайтай тэмцэх ажлыг тогтмол зохион байгуулах, малчдын бүлэгтэй болгох, зөвлөгөөн хийж малчдыг өврийн дэвтэртэй болгох

Жилдээ

Цагдаагийн хэсэг

13

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр уулзварын орц, гарцыг тэмдэглэх

Эхний хагас жилдээ

Цагдаагийн хэсэг

 

 

 

 

Хоёр. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний хүрээнд

 

14

ÁÈÍ  õóðëûã óëèðàë òóòàì õóðàëäàõààð òîîöîæ õýëýëöýõ àñóóäëûí òºëºâëºãºº, õóãàöààã òºëºâëºí òàíèëöóóëæ áàòëóóëàõ, èðãýäýä ñóðòàë÷èëæ, õýðýãæèëòèéã õàíãàõ.

 

Тухай бүр

ÁÈÍÕ-ûí äàðãà

Áàãèéí Çàñàã äàðãà íàð

15

Төрөөс үзүүлэх үйлчилгээнд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах, ТББуудын үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжих

 

Байнга

 

Бүх төрийн албан хаагчид

16

Төсөл хөтөлбөр, хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах ажлыг БИН хурлаар нээлттэй хэлэлцэж, тухайн хуралд оролцсон идэвхийг харгалзан олгож байх 

Байнга

Багийн ИНХ, Багийн ЗД нар

17

Сумын ЭМСЗөвлөлийн ажлыг тогтмолжуулж үр дүнг тооцон ажиллах

 

Улирал бүр

 

СЭМС зөвлөл

18

Зуны нүүдлийн гэр цэцэрлэг, хээрийн амбулатори ажиллуулахад цугларалт, хамрагдалтыг зохион байгуулахад багийн засаг дарга нарын үүргийг нэмэгдүүлэх

 

3- дугаар улиралд

 

БЗД , байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

19

Байгууллага бүр шинэлэг ажлын мэдээгээ өгч хэвших

Сар бүрийн 20-ны дотор

ЗДТГ-ын бүх албадууд,  Байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

 20

Иргэд, өрхөд хүрч үйлчлэх багийг томилон тусгай төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу ажиллуулж үр дүнг тооцож ажиллах

 

Жилдээ

 

Засаг даргын орлогч

21

Иргэний танхимыг тохижуулан байнгын үйл ажиллагаатай болгох

 

Байнга

 

ИТХ, ЗДТГ

22

ОНХС-ын хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудлыг зохион байгуулж, ил тод байдал, хяналтыг сайжруулах

 

Жилдээ

 

ЗДТГ. ЗДО

23

Эх хүүхэд, өсвөр үе залуучуудад чиглэсэн эрүүл мэндийн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг хөдөөгийн баг болон сумын төвт өргөн хүрээтэй зохион байгуулах

Жилдээ

ЭМТөв

24

Шинээр гэр бүл болж гэрлэлтийн гэрчилгээ анх удаа авч байгаа болон 16 нас хүрч иргэний үнэмлэх авч байгаа иргэдэд гэрчилгээ, цахим үнэмлэхийг олгохдоо андгай өргөх ёслол зохион байгуулж, ёслол төгөлдөр гардуулах

Байнга

Багийн дарга нар

М.Цэцгээ

 

 

Гурав. Төрийн захиргаа манлайллын хүрээнд

 

25

Ажлын байран дахь угтаж үйлчлэх үйлчилгээг чанаржуулж байнгын ажиллагаатай болгож нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх

 

Байнга

,

Бүх албан хаагчид

26

Төрийн албан хаагчдын  нийгмийн баталгаа болон сургалт хөтөлбөрийг батлуулж хэрэгжүүлэх

1-дүгээр улиралд

Ажлын хэсэг ИТХ-аар батлуулах

27

ЗДТГ, төсөвт байгууллагуудын ажлын тайланг ИТХ, ИТХТ-ийн хуралд тайлагнаж үнэлэлт дүгнэлт гаргуулан ажилдаа үр дүнг тооцон ажиллах

 

Хагас бүтэн жилд

ЗДТГ дарга байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нар

28

Суманд зохиогдож байгаа олон нийтийн оролцоотой ажилд 100% оролцож байх

Байнга

ЗДТГ-ын ажилтан албан хаагчид

29

Иргэдэд мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэж байх зорилгоор ИТХ-ын төлөөлөгчидтэй мэдээлэл солилцох, санал хүсэлтийг сонсох ажлыг зохион байгуулах

Улиралд 1 удаа

ИТХ, ЗДТГ

30

Баярын талбай, нийтийн тээврийн зогсоол, хармайн  даваа, рашаануудыг тохижуулах

2-р улиралд

Б.Цэрэн-очир

31

Байгууллага бүр ёс зүйн хороо байгуулах, дүрмийг баталж мөрдүүлэх

1, 2 дугаар улиралд

Х.Аззаяа,

Байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

32

Сумын амьжиргааны түвшинг өгөгдсөн аргачилалаар нарийвчлан тогтоож, суурь судалгаатай болох

1 дүгээр улиралд

Багийн засаг дарга нар, халамжийн мэргэжилтэн

33

Ахмад багш нараас “Бидний залуу нас” сэдэвт залуу багш нарыг сурган хүмүүжүүлэх уулзалт зохион байгуулах

10 сард

ЕБСургууль

34

ЕБСургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд ёс зүйн зөвлөл байгуулах

2 дугаар улиралд

Цагдаагийн хэсэг

 

 

Дөрөв.Áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ  ¿éë àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä

 

35

Ногоон ажлын байр бий болгож иргэдийг татан оролцуулах

Жилдээ

ÁÎÒÕÁÒ

 

36

Шинэсний үр тарих ажлыг зохион байгуулах

1,2-р улиралд

ÁÎÒÕÁÒ

 

37

Ус ашигласны төлбөрийг үнэн зөв ногдуулах зорилгоор АА-н нэгжтэй гэрээ байгуулах

1-р улиралд

ÁÎÒÕÁÒ

 

38

ЕБС-ын хүүхдүүдийн дунд “Байгаль миний ээж” сэдэвт үр тарих, байгаль орчныг цэвэрлэх аян зохион байгуулах

2-р улиралд

ÁÎÒÕÁÒ

 

39

Мод бэлтгэж буй нөхөрлөлүүдээр   нөхөн сэргээлт хийлгэх

2, 3 дугаар улиралд

ÁÎÒÕÁÒ

 

40

Хармай голоос хайрга олборлуулахгүй байх тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулах. Хайрга дайрга олборлох газрын цэгийг тогтоож ИТХ-ын тогтоол гаргуулах

1-р улиралд

ÁÎÒÕÁÒ

 

41

Голын усны хяналт шинжилгээг ЕБС-ын хүүхдүүдтэй хамтран хийж тайланг иргэдэд мэдээлж, орон нутгийн мэдээллийн санд оруулах

2, 3 улиралд

ÁÎÒÕÁÒ

 

42

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг шат дараатай зохион байгуулах.

 

ÁÎÒÕÁÒ

 

43

Амьтны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах аялал жуулчлалын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх зорилгоор ЗДТГ-ын зарим албадуудыг оролцуулан ажлын  7 хоногийн хугацаатай ажил зохион байгуулах

3-р улиралд

ÁÎÒÕÁÒ

 

44

Туршилтын талбайд хүлэмж барих ажлыг зохион байгуулж цэцэрлэгийн багш, сургуулийн хүүхдүүдэд практик хичээл заах

2, 3-р улиралд

ÁÎÒÕÁÒ

 

45

Бөөрөгт шинэ жишиг хороолол барих ажлыг зохион байгуулах

2015 ондоо

Газрын даамал

46

Аялал жуулчлалын маршрут гаргаж ИТХ-аар батлуулах

2 дугаар улиралд

ÁÎÒÕÁÒ

 

 

Тав.ЖДҮ,  պ人 Àæ Àõóéí òàëààðх үйл ажиллагаа

 

47

Газар тариалан, ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх талаар иргэдийн саналд үндэслэн тусгай төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангуулах

 

Жилдээ

БЗД нар ,ЖДҮ, газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн

48

Малын голомтот, гоц халдварт өвчний судалгааг гаргаж ариутгал вакцинжуулалтыг хугацаанд нь хийж өвчний дэгдэлт гаргахгүй байх

2, 3 дугаар улиралд

 

БЗД нар МЭҮтасаг

49

“Төрөөс малчдын талаар баритлах бодлого”, “Монгол мал хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг сайжруулах

Жилдээ

МЭҮтасаг

50

Сумын ядуурлыг бууруулах зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангийн хөрөнгийн дэмжлэгтэйгээр 20 иргэнийг ажлын байртай болгох

 

Жилдээ

 

ЗДТГ Æ.Áàòáàÿð

 

51

ЖДҮ хөдөлмөр эрхлэлтийн зээлд хамрагдсан иргэдийг оролцуулан бренд 2О15 үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах, улс, аймгийн үзэсгэлэн худалдаанд төсөлд хамрагдагсдыг хамруулж ажиллах

7 –дугаар сард

БЗД нар

Æ.Áàòáàÿð

 

52

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах талаар хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байх

Сар бүр

Б.Хосбаяр

53

Малын ээмэгжүүлэлтийн ажлыг 50%-д хүргэх, цааг ээмэгжүүлэх ажлыг бүрэн хийж дуусгах

Жилдээ

МЭҮТасаг

 

 

Зургаа. Дотоод ажлын хүрээнд

 

54

Жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөгөө гарган биелэлтийг тооцох, тайлагнах, хариуцлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх

 

Улирал бүр

Д.Ялалт

Х.Аззаяа

55

Бүх албад өрөөний тохижилтийг хийх, ажлын байрны нөхцөл, орчныг сайжруулж эрүүл , тав тухтай орчинг бий болгох,

4 дүгээр сардаа багтааж

ЗДТГ дарга , бүх төрийн албан хаагчид

56

ЗДТГ-ын архивын байрыг стандартын дагуу тохижуулах

 

2 дугаар улиралд

 

ЗДТГ, Архив, бичиг хэргийн ажилтан

57

Байгууллагын гадна гэрэлтүүлэг хийх

5 сард

Нярав, жолооч

58

Байгууллагын түүхэн альбом хийх

2-р улиралд

Бүх албад

59

Үе үеийн удирдлагын зурагтай самбар хийх

2-р улиралд

Д.Ялалт

60

Төрийн албан хаагчид болон залуучуудын цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор спорт заалыг цагийн хуваарь гарган ашиглуулах

2015 онд

ЕБСургууль

61

Сар бүр орон нутгийн орлогыг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган орлогыг төвлөрүүлэх

Жилийн турш

ЗДТГ-ын бүх албан хаагчид, байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

62

Байгууллагын цаг ашиглалтын байдалд бүрэн хяналт тавьж цалин, урамшуулалтай нь үр дүнг тооцон ажиллахын тулд хурууны хээгээр цаг бүртгэх төхөөрөмжийг авч суурилуулах

 

Байнга

Ä.ßëàëò

Х.Аззаяа

63

Байгууллагын ажилчдын танилцуулга, утасны дугаар, ажлын чиг үүрэг, ýðõýì çîðèëòûã õàðóóëñàí çóðàãò ñàìáàðûã шинэчлэн хийж, коридорт байрлуулах

Эхний хагас жилдээ

Ä.ßëàëò

Х.Аззаяа

 

Долоо: Урлаг, соёл, спортын үйл ажиллагааны чиглэлээр

 

64

Сумын аварга шалгаруулах спортын тэмцээнүүдийг хуваарь гарган зохион байгуулах

1, 2 дугаар улиралд

ЗДТГ, БЗД нар, Залуучуудын холбоо

65

Байгууллага, багуудын урлаг соёлын арга хэмжээг зохион байгуулах

1, 4 дүгээр улиралд

 

Соёлын төв

66

Хойд бүсийн залуучуудын урлаг спортын наадам зохион байгуулах

6 сард

ЗДТГ

Соёлын төв

67

Сумын оюутан залуучуудын чуулганыг зохион байгуулах

6 сард

ЗДТГ

Соёлын төв

68

Угийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх,  биет ба биет бус өвийг бүртгэх, хамгаалах

 

Жилдээ

 

Соёлын төв

           

7 чиглэлээр 68 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

 

Төлөвлөгөө боловсруулсан: ЗДТГ-ын дарга Д.ЯЛАЛТ