Худалдан авах ажиллагааны тайлан

БАТЛАВ. ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЦАГААННУУР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА................................./Х.МЯГМАРЖАВ/

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЦАГААННУУР СУМЫН 2015 ОНЫ  БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН  3-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг 
(мян. төг) [1]

Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-ийн нэр/

Гэрээний дүн (мян.төг)

Хэмнэлт (мян.төг)

Гүйцэтгэгчийн нэр [2]

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам [3]

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа

 

ХАА-ны явцын тайлбар

Уламжлалт хэлбэрээр зарласан эсэх

Гомдол гарсан эсэх, түүний шийдвэрлэлтийн байдал

Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо

Е-procurement сайтад тендерийн  урилга нийтэлсэн огноо

Сонин хэвлэлд тендерийн  урилга нийтэлсэн огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо

Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Санхүүжилтийн эх үүсвэр²ОНХСАН

Ажил

1

ГҮНИЙ ХУДАГ

25000

Б.БОЛД

24581

419

БАЯНХУЛЖ ХХК

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

 

 

 

6/6/2015

12/30/2015

АЙМГИЙН ХАА АЛБАНААС ЗӨВЛӨМЖ  ИРСЭН . БАЯН ХУЛЖ ХХК -НЫ ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ ЯРЬСАН. 2015. 6.26 НЫ ДОТОР ИРЖ ГЭРЭЭ  БАЙГУУЛЖ АЖИЛДАА ОРНО ГЭСЭН БОЛОВЧ ОДООГ ХҮРТЭЛ ИРЭЭГҮЙ БАЙНА.

ҮГҮЙ

 

2

МУЗЕЙГ ТОХИЖУУЛАХ

5,000.0

ҮГҮЙ

5,000.0

0.0

ГАНОЮУТЭЛМЭН ХХК 2015/01

ШХА

 

 

 

 

12/30/2015

АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН. ХҮЛЭЭН АВСАН. ХУВААРИЙН ДАГУУ ТӨЛБӨРИЙГ ХИЙЖ БАЙНА.

ТИЙМ

ҮГҮЙ

3

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

10,000.0

Б.БОЛД

 

0.0

 

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

 

 

 

 

12/30/2015

АЙМГИЙН ХАА АЛБАНД ЦАХИМААР ТЕНДЕР ЗАРЛУУЛАХААР ӨГСӨН БОЛОВЧ ЗУРАГ ТӨСӨВ, АЖЛЫН ДААЛГАВАР ДУТУУГААС ЗАРЛАГДААГҮЙ.

ҮГҮЙ

 

4

ЕБС-ИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН

10,000.0

Б.БОЛД

10,000.0

0.0

Шидэтгал ХХК  2015/07

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

 

 

 

 

12/30/2015

АЖЛЫГ  80 ХУВЬТАЙ ГҮЙЦЭТГЭСЭН.  ДУТУУ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ДАРУЙ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГНӨ. ХУВААРИЙН ДАГУУ ТӨЛБӨРИЙГ ХИЙЖ БАЙНА.

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

5

СӨБ-ИЙН ГАЛ ТОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

10,000.0

Б.БОЛД

10,000.0

0.0

Шидэтгал ХХК  2015/06

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

 

 

 

 

12/30/2015

БАРААГ НИЙЛҮҮСЭН. ХҮЛЭЭН АВСАН. ХУВААРИЙН ДАГУУ ТӨЛБӨРИЙГ ХИЙЖ БАЙНА.

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

6

ИРГЭНИЙ ТАМХИМЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

8,000.0

Б.БОЛД

7,760.0

240.0

Ивээлт мөрөн ХХК 2015/05

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

 

 

 

 

12/30/2015

БАРААГ НИЙЛҮҮСЭН. ХҮЛЭЭН АВСАН. ХУВААРИЙН ДАГУУ ТӨЛБӨРИЙГ ХИЙЖ БАЙНА.

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

7

ЭМТ-ИЙН ЭХ ХҮҮХДИЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

3,000.0

ҮГҮЙ

3,000.0

0.0

Нуган трейд ХХК 2015/04

ШУУД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ АРГА

6/23/2015

 

 

6/29/2015

12/30/2015

БАРААГ 2015-07-30 НЫ ДОТОР   НИЙЛҮҮЛЭНЭ.

ТИЙМ

ҮГҮЙ

8

БАЯР НААДМЫН ЗАРДАЛ

5,000.0

ҮГҮЙ

5,000.0

0.0

 

 

 

 

 

 

12/30/2015

ХУУЛИЙН ДАГУУ ЗАРЦУУЛСАН.

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

9

МОРЬ УРАЛДААНЫ ЗАМ,БАЯР НААДМЫН ТАЛБАЙ ЗАСВАРЛАХ

24,394.0

ҮГҮЙ

24,394.0

0.0

Амбай-таавай ххк 2015/03

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

1/20/2015

 

 

4/29/2015

12/30/2015

АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН. ХҮЛЭЭН АВСАН. ХУВААРИЙН ДАГУУ ТӨЛБӨРИЙГ ХИЙЖ БАЙНА.

тийм

ҮГҮЙ

 

Дүн

100,394.0

 

89,735.0

659.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛСЫН ТӨСВИЙН УРСГАЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ЕБС-ИЙН ХООЛ ХҮНС

              77,382.1

Б.БОЛД

77,121.3

260.8

УУДАМ ЭХ ХХК,ХОГОРОГ ХХК, ТООРОЙТ ХХК

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

 

 

 

 

12/30/2015

УУДАМ ЭХ ХХК,ХОГОРОГ ХХК, ТООРОЙТ ХХК ТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛААД, БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ ХУВААРИЙН ДАГУУ  ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

2

СӨБ-ИЙН ХООЛ ХҮНС

              37,541.6

Б.БОЛД

37,541.6

0.0

УУДАМ ЭХ ХХК ХӨ/8.64-02, БУУРАЛ ЭЦЭГ ХХК, ХӨ/869-01

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

 

 

 

 

12/30/2015

УУДАМ ЭХ ХХК ХӨ/8.64-02, БУУРАЛ ЭЦЭГ ХХК, ХӨ/869-01 ДУГААРТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛААД, БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ ХУВААРИЙН ДАГУУ  ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

3

ЕБС-ИЙН ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР

            20,502.9

Б.БОЛД

20,502.9

0.0

УУДАМ ЭХ ХХК

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

 

 

 

2/28/2015

12/30/2015

УУДАМ ЭХ ХХК ТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛААД, БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ ХУВААРИЙН ДАГУУ  ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮГҮЙ

ҮГҮЙ

 

Дүн

114,923.7

 

114,662.9

260.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зөвлөх үйлчилгээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙТ ДҮН

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

¹ Худалдан авах ажиллагааны алба, сумдын 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын улиралын тайланг тус тусад нь гаргана.

² Улсын төсөв, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө гэх мэт санхүүжилтийн  эх үүсвэр тус бүрээр гаргана.

БОЛОВСРУУЛСАН:                                      ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН АЛБАН ТУШААЛТАН