СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ

Тус сум нь эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн хөтөлбөрийг дор дурьдсан тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.
•    Сумын хөгжлийг сумын иргэд бий болгох зарчмыг үндэслэж хүний хөгжлийн асуудлыг тэргүүлэх чиглэл болгоно.
•    Монгол улсын гайхамшиг болсон үнэ цэийг дэлхий дахинд таниулж АЖ-ыг хөгжүүлж бренд болгох.
•    Иргэн бүрийг бүх талаар хөгжүүлэх бүх нөхцлийг бүрдүүлэхэд хөрөнгө оруулалтыг зориулж мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлгнэ.
•    Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүнд сурталгүй ил тод, шударга, хариуцлагатай хүргэх тогтолцоог бүрдүүлнэ г.м үйл ажиллагааг зорилт болгон ажиллаж байна.
Манай сум байгалийн өвөрмөц тогтоц, үндэсний цөөнх цаатан түмэн, цаан сүрэг, байгалийн баялаг, Эзэн Чингэсийн үеээс өвлөгдөн ирсэн бөөгийн шашин зэрэг алдартай ховор сонин содон зүйлсээр баялаг нутаг юм.