Цагааннуур сумын 2015 оны өглөг, авлагын мэдээ

Цагааннуур сумын 2015 оны 06 дугаар сарын өглөг, авлагын мэдээ

2015.07.02

Байгууллагын нэр

хөтөлбөр зориулалт арга хэмжээ

Зардлын эдийн засгийн ангилал

нийт авлага

нийт өглөг

Цалин

НДШ

Гэрэл цахилгаан

Бичиг хэрэг

Түлш халаалт

тээвэр шатахуун

шуудан холбоо

цэвэр бохир ус

Дотоод томилолт

Хоол

Эм

Урсгал зардал

бусад зардал

1

2=3+…+16

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сумын ИТХ

80101

210102

 

159,989.00

0

159,989.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80101

210702

 

265,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

256,000.00

 

 

 

 

Сумын ЗДТГ

80101

210302

 

352,600.00

 

 

 

 

352,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

80101

210702

 

635,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

635,000.00

 

 

 

 

 

210401

 

246,740.00

 

 

 

 

 

246,740.00

 

 

 

 

 

 

 

Эрүүл мэндийн төв

80101

210501

 

132,700.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132,700.00

 

 

 

80101

210502

 

344,990.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344,990.00

 

 

 

80101

210604

 

93,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,500.00

 

 

210702

 

184,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

184,000.00

 

 

 

 

ЕБСургууль

80101

210101

 

15,863,637.00

15,863,637.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80101

210102

 

2,425,767.00

 

2,425,767.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210902

 

1,933,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,933,200.00

Хүүхдийн цэцэрлэг

80101

210406

 

239,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239,000.00

 

210402

 

299,335.00

 

 

 

 

 

299,335.00

 

 

 

 

 

 

 

Соёлын төв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумын нийт дүн

 

 

 

15,863,637.00

2,585,756.00

 

 

352,600.00

546,075.00

 

 

1,084,000.00

477,690.00

 

93,500.00

2,172,200.00

 

Хянасан: Сумын Засаг дарга                           Х.Мягмаржав

                   

Тамга

               

Баталгаажуулсан: СТСХэлтийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн                          /                                                         /

   
 

Нэгтгэсэн: Ня-бо                                                     Д.Нямжав