Цагааннуур сумын орлогын мэдээ

Цагааннуур сум                                                                                        2015.06.30

Код

Орлогын нэр төрөл

ТБ-1

ТБ-1ийн нэр

Дүн

Жилийн эхнээс өссөн дүнгээр

1

110002

Үйл ажиллагааны орлого

1100

ХХОАТ

32000

569500

2

110003

Хөрөнгийн орлого

1100

ХХОАТ

 

 

3

110004

Хөрөнгө борлуулсны орлого

1100

ХХОАТ

 

 

4

110005

Шинжлэх ухаан, утга зохиол

1100

ХХОАТ

 

 

5

110006

Урлагийн тоглолт, спорт тэмцээн

1100

ХХОАТ

 

 

6

110007

Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом

1100

ХХОАТ

 

 

7

110008

Шууд бус орлого

1100

ХХОАТ

949795

1606825

Бүлгийн дүн

981795

2176325

8

110201

ОТБТБАҮХЭИргэний ОАТатвар

1102

ОТБТБАҮХЭИргэний ОАТ

 

 

Бүлгийн дүн

0

0

9

113002

Бууны албан татвар

1130

Өмчийн татвар

 

14000

10

113004

Малд ногдуулах албан татвар

1131

Өмчийн татвар

 

 

Бүлгийн дүн

0

14000

11

118001

Улсын тэмдэгтийн хураамж

1180

Бусад татвар /төлбөр, хураамж/

96920

1490978

12

118006

Түгээмэл тархацтай АМАТ

1180

Бусад татвар /төлбөр, хураамж/

 

 

13

118009

Хог хаягдлын үйлчилгээний төлбөр

1180

Бусад татвар /төлбөр, хураамж/

 

 

14

118010

Бусад татвар

1180

Бусад татвар /төлбөр, хураамж/

 

 

Бүлгийн дүн

96920

1490978

15

118201

Ойн нөөц ашигласны төлбөр

1182

Байгалийн нөөц ашигласны төл

265200

11089656

16

118202

Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр

1182

Байгалийн нөөц ашигласны төл

 

 

17

118203

Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр

1182

Байгалийн нөөц ашигласны төл

 

10000

18

118204

Байгалийн ургамлын НАТөлбөр

1182

Байгалийн нөөц ашигласны төл

 

 

Бүлгийн дүн

265200

11099656

19

118301

Бусад татвар

1183

Бусад татвар

 

 

Бүлгийн дүн

0

0

20

120001

Хувьцааны ногдол ашиг

1200

Татварын бус орлого

 

 

21

120002

Хүүгийн орлого

1200

Татварын бус орлого

 

 

22

120003

Торгуулийн орлого

1200

Татварын бус орлого

1176840

6080009

23

120005

Түрээсийн орлого

1200

Татварын бус орлого

 

 

24

120009

Бусад орлого

1200

Татварын бус орлого

 

 

Бүлгийн дүн

1176840

6080009

Нийт дүн

2520755

20860968

                      Ерөнхий нягтлан бодогч                                  / Н.Саран/                                                     ЖВ-ын дугаар 000023965