ТЕЗ төсвийн гүйцэтгэл

                ЦАГААННУУР 2015 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛЫНТЕЗ-ИЙН ТЄСВИЙН ГYЙЦЭТГЭЛ

YЗYYЛЭЛТ

Тєлєвлєгєє єссєн

Гуйцэтгэл єсссєн

хувь

дїн

тайлбар

0

НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДYЇН

864148289

771390289

89.2

 

 

1

НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДYН

864148289

771390289

89,2

92758000

 

2

УРСГАЛ ЗАРЛАГЫН ДYН

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал

567186100

548437876

96.6

18748224

 

 

  Yндсэн цалин

473824900

472639207

99.8

1175693

 

 

Нэмэгдэл,урамшил

30455600

30455600

100

 

 

 

Гэрээт ажилчдын цалин

31505600

26751771

84,9

4753829

 

 

Yр дyнгийн урамшуулал

31400000

18591188

59,2

12808812

Цэцэрлэг .эмт урамшуулалаа олгоогyй дараа сард олгоно.

 

Ажил олгогчоос нийгтийн даатгалд тєлєх

62877000

61276883

97,4

1600117

 

 

Бараа yйлчилгээний урсгал зардал

 

 

 

 

 

 

Байр ашиглахтай холбоотой тогтомол зардал

48867400

47799310

 

 

 

 

Гэрэл цахилгаан

5064800

5673710

 

 

Здтг.эмт халаалт орсонтой холбоотой цахилгааны зардал хэтрэлттэй байгаа

 

Тїлш халаалт

48100000

41655600

 

36845600

Урьд оны нєєц байгаа тул цэцэрлэг хэмнэлт гарсан здтг намар тулээ бэлтгэнэ.

 

Цэвэр бохир ус

1196100

470000

39,6

726100

 

 

Хангамжийн бараа материалын зардал

28235400

27760009

98,3

1068090

 

 

 Бичиг хэрэг

1841000

2545135

135

 

Бичгийн зардал хэтрэлттэй байгаа

 

Тээвэр/шатахуун/

19946600

18922454

94,4

1024146

 

 

Шуудан холбоо

2007200

1200220

59,4

806980

 

 

Ном хэвлэл

856600

104400

85,6

752200

 

 

Хичээл yйлдвэрлэлийн дадлага

5214300

4987800

95,6

226500

 

 

  Нормативт зардал

66331400

30798832

 

 

 

 

    Хоол

60978400

26429400

43,3

34549300

Сургууль урьд оны їлдэгдэл махтай байгаа тул хэмнэлттэй байна

 

Эм

2701600

2194932

81,2

 

 

 

Нормын хувцас зєєлєн эдлэл

2651400

2174500

96,5

76900

 

 

Эд хогшил худалдан авах

 

 

 

 

 

 

    Тавилга

1600000

1000000

62,5

600000

 

 

  Бага yнэтэй тургэн элэгдэх зуйл

1861200

1867250

100

 

 

 

 Дотоод томилолт

5381200

5209000

84,7

172200

Сургууль томилолтын зардалаа олгоогїй

 

 Урлагын уран бїтээлийн зардал

969000

368250

38

600750

 

 

Тєлбєр хураамж бусад зардал

468100

364500

77,8

103600

 

 

Биеийн тамир уралдаан

тэмцээний зардал

 

1595000

7590000

 

 

 

 

Урьд оны хэмнэлтийн зарцуулалт

14017900

9170500

65,4

4847400

Тєлєвлєгдсєн зардлууд сардаа багтаж гараагуй дараа сард гарна

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

600000

576000

 

24000

 

 

Байгаль орчныг нєхєн сэргээх ажил уйлчилгээний хєлс

9878400

4845855

49,1

5032545

Ажлууд хийгдэж дууссаагуй байгаа

 

Бусдаар гйїцэтгуудсэн ажил уйлчилгээний хєлс

5204200

2951000

76,4

2253200

 

 

Аудитын зэрэглэл тогтоох

180000

5000

27,7

 

 

 

Тээврийн хэрэгсэл даатгал

244600

127020

 

 

 

 

Тээврийн хэрэгсэл оншилгоо

18100

 

 

18100

 

 

Мэдээлэл суртчилгааны зардал

280000

280000

100

 

 

 

Хог хаягдал устгах цэвэрлэх

239000

 

 

 

 

 

Yдийн цай

16809400

8625500

51,7

8183900

Хyyхдийн тоо хурэлцэхгїй учир хэмнэлттэй байгаа

 

Газрын тєлбєр

222000

100000

45,0

122000

 

 

Тээврийн хэрэгслийн татвар

47500

44010

92,5

3490

 

 

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаа мєнгєн тэтгэмж

18146600

15376804

69,1

6843296

Цэцэрлэг соёлын тєвийн ажилчид 9сард гарна

 

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж

5703200

3000000

52.6

2703200

Здтг нэг орон тоо хасна гэж тєлєвлєсєн гараагїй

 

  Ээлжийн амралтаар нутаг

200000

 

 

200000

Нутаг явж ирээд авна сургууль

 

Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал

945930

648290

68,5

297640

 

 

ЗАРДЛЫГ САНХYYЖYYЛЭХ ЭХ YYСВЭР

864148289

864069189

100

79100

Соёлын тєв єєрийн орлогоо илуу оруулсан

 

Yндсэн yйл ажиллагааны орлогоос санхyyжих

563400

699300

124,1

135900

эмт-ын єєрийн орлого дутуу оруулсан

 

Урьд оны тєсвийн хэмнэлтээс

16829689

16829689

100

 

 

 

Тусгай зориулалтын шилжyyлгийн санхyyжилт

685020800

685020800

100

 

 

 

Орон нутгийн тєсвєєс санхyyжих

161399400

161399400

100

 

 

 

Мєнгєний эцсийн улдэгдэл

 

92678300

 

 

 

Тэдээ гаргасан ТЕЗахирагч                                Х.Мягмаржав

Ерєнхий ня-бо                                   Н Саран