халамжийн сангийн санхүүжилт ба зарлагын мэдээ

ЦАГААННУУР СУМЫН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТ БА ЗАРЛАГА

       

2015 ИТХ Баталсан

prep

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

 

2015 ИТХ Баталсан

төл

гүй

төл

гүй

төл

гүй

төл

гүй

төл

гүй

төл

гүй

төл

гүй

төл

гүй

 

 

44 596,9

 

45 616,9

 

42 758,3

 

44 596,9

 

44 656,9

 

44 596,9

 

 

 

 

 

НМТ

30 145,6

2 428,8

2 282,7

2 428,8

2 270,4

2 428,8

2 700,0

2 428,8

2 430,8

2 428,8

2 420,4

2 428,8

2 457,6

2 429,1

2 429,1

2 428,8

2 430,8

АДНМТ

24 000,0

1 833,3

1 165,0

1 833,3

865,0

1 833,3

2 545,0

1 833,3

1 372,0

1 833,3

1 012,0

1 833,3

3 172,0

2 696,8

2 696,8

1 833,3

1 875,5

Бусад

473 179,0

39 614,8

 

39 614,8

73 696,7

37 416,2

 

39 614,8

70 393,6

33 119,9

35 161,8

39 614,8

35 408,4

45 160,7

35 364,8

26 288,2

35 212,2

ХБИ

5 200,0

140,0

 

740,0

50,0

500,0

 

140,0

135,0

0,0

 

340,0

 

100,0

185,0

100,0

 

Ахмад

7 000,0

580,0

 

1 000,0

800,0

580,0

185,0

580,0

225,0

580,0

160,0

580,0

80,0

580,0

 

580,0

 

     дүн

539 524,6

44 596,9

3 447,7

45 616,9

77 682,1

42 758,3

5 430,0

44 596,9

74 556,4

37 962,0

38 754,2

44 796,9

41 118,0

50 966,6

40 675,7

31 230,3

39 518,5

                                   
                                   
       

цагааннуур сум : халамжийн мэргэжилтэн                                             Н.Наран.