хийгмийн халамжийн 4 сарын мэдээ

цагааннуур сумын …4.21..мэдээ
төрийн банк:     төрийн банк:      
халамжийн сан     жирэмсэн нярай эх      
c1 4520799     c1 1045951      
орлого       орлого 0      
хүү 2829,38     хүү 1119,59 .....18.хүнд  
зарлага 4282850     зарлага 880000 0    
хүү төв 15178,72     хүү төв 7070,12      
ил ол  225600     буцаав 160000      
С 2 0     С 2 0      
    0            
1215 1 126500            
1216 1 126500            
1221 1 126500            
1222 2 253000            
1226 2 253000            
1501 4 506000            
1502 1 189750            
1601 0 0            
2111 11 743600            
2112 1 58000            
2113 3 174000            
2122 7 406000            
2151 1 115000            
2241 0 0            
2242 15 900000            
2243 1 120000            
5113 1 105000            
5201 1 80000            
дүн   4282850