2015 оны 11 сарын мэдээ

           
2015 он: цагааннуур сумын …11   р сарын мэдээ
төрийн банк:   төрийн банк:  
халамжийн сан   жирэмсэн нярай эх  
c1 3065070   c1 1005330  
орлого 5608160   орлого 1880000  
хүү 0   хүү 0 .....22, хүнд
зарлага 3819350   зарлага 880000 0
хүү төв     хүү төв 0  
ил ол  0   С 2 2005330  
С 2 4853880        
    0      
1101 1 126500    
1211 0 0      
1213 2 253000      
1214 3 421670      
1223 2 299380      
1224 0 0      
1225 2 253000      
1226 2 253000      
1501 5 632500      
1502 2 379500      
1601 0 0      
2111 3 406000      
2112 1 52800      
2113 0 0      
2122 2 116000      
2151 3 566000      
2241 0 0      
2242 0 0      
5601 1 60000      
7519 0 0      
7903 0 0      
дүн 29 3819350      
           
           
  мэдээ гаргасан:Халамжийн мэргэжилтэн                           Н.Наран
           
  Хянасан :Дарга                                                              Д.Ялалт