Цагааннуур сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Цагааннуур сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг бүрэн эхээр нь орууллаа. Уг төлөвлөгөөний дагуу иргэдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх өргөдлийг 2018 оны 03 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2018 оны 04 сарын 01-ний өдөр хүртэл авна.

 

Сумын ИТХ-ын 2017 оны 10 сарын

04-ны өдрийн  ... тоот тогтоолын ... хавсралт

 

1. Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газрын төлөвлөлт

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх

зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын байршил, хэмжээ, хөрөнгө оруулалт  

Хүснэгт 1

Багийн нэр

Байршил

Газрын хэмжээ

2/

Зориулалт

Техникийн нөхцөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

/улирал, сараар/

Дуудлага худалдааны анхны үнэ / мян.төг /

Хариуцах эзэн

I

II

III

IV

1

1-р баг /сум/

Халуун усны баруун талд

400

Бүх төрлийн үйлчилгээ

Гэрэл цахилгаан, эх үүсвэртэй хямд өртгөөр холбогдох боломжтой

 

+

+

 

192,0

газрын даамал, СЗД

2

1-р баг /сум/

Халуун усны баруун талд

400

Бүх төрлийн үйлчилгээ

Гэрэл цахилгаан, эх үүсвэртэй хямд өртгөөр холбогдох боломжтой

 

+

+

 

192,0

газрын даамал, СЗД

3

2-р баг

/ сум /

Бөөрөгт

400

Бүх төрлийн үйлчилгээ

Гэрэл цахилгаан, эх үүсвэртэй хямд өртгөөр холбогдох боломжтой

 

+

+

 

192,0

газрын даамал, СЗД

2

Дүн

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумын хэмжээнд үйлчилгээний зориулалтаар 2, 3 дугаар улиралд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаагаар  0,12 га газрыг эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн.

                                                      ИТХ-ын 2017 оны 10 сарын

                                                                          04-ны өдрийн  ... тоот тогтоолын ... хавсралт

Сумын хэмжээнд томоохон амралт сувилал, аялал жуулчдын бааз хөгжүүлж болохуйц байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай аялал жуулчлалын зориулалтаар 1 газрыг төлөвлөв.

хүснэгт 2

Байршил

Газрын хэмжээ

/га /

Зориулалт

 

Техникийн нөхцөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

/улирал, сараар/

Дуудлага худалдааны анхны үнэ / сая.төг /

Хариуцах эзэн

I

II

III

IV

1

2-р баг Загас үржүүлэгийн баруун талд /Наридагч/

0,5

Аялал жуулчлал

Гэрэл цахилгаан, эх үүсвэртэй хямд өртгөөр холбогдох боломжтой

 

+

+

 

2,4

Газрын даамал, СЗД

2

2-р баг Загас үржүүлэгийн зүүн талд /Наридагч/

0,5

Хүүхдийн тоглоомын талбай

Гэрэл цахилгаан, эх үүсвэртэй хямд өртгөөр холбогдох боломжтой

 

+

+

 

2,4

Газрын даамал, СЗД

3

Дүн

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумын хэмжээнд аялал жуулчлалын зориулалтаар 2, 3 дугаар улиралд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаагаар 1,0 га газрыг эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн.

Гэр хорооллын газрын төлөвлөлт

Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр эзэмшүүлэх газрын байршил, хэмжээ / нэг өрх буюу парсел хэмжээ нь 0,09 га байхаар тооцов/

Хүснэгт 3

Багийн нэр

Байршил буюу хаяг

Зориулалт

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ

 / га /

Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирлаар/

Хариуцах эзэн

I

II

III

IV

1

2-р баг

Бөөрөг

Хашааны газар

20

1,8

 

+

+

 

газрын даамал, СЗД

2

1-р баг

Дэнж

Хашааны газар

4

0,36

 

+

+

 

газрын даамал, СЗД

3

1-р баг

Гурвансайхан

Хашааны газар

2

0,27

 

+

+

 

газрын даамал, СЗД

 

 

 

 

26

2,34

 

 

 

 

 

 

           

Сумын хэмжээнд 2-р багт шинээр 20 өрхөд 1,8 га, 1-р багт 7 өрхөд 0,63 га газрыг гэр бүл, төмс хүнсний ногооны хэрэгцээнд, хашааны газрын зориулалтаар эзэмшүүлэхээр төлөвлөв.

 

 

Сумын ИТХ-ын 2017 оны 10 сарын

04-ны өдрийн  ... тоот тогтоолын ... хавсралт

Иргэнд эзэмшиж байгаа хашааны газрыг нь үнэгүй өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ

Хүснэгт 4

Багийн нэр

Байршил буюу хаяг

Зориулалт

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ

 / га /

Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирлаар/

Хариуцах эзэн

I

II

III

IV

Гурвансайхан

Баруун хороо

Хашааны газар

10

1,6

+

+

+

+

газрын даамал, СЗД

Гурвансайхан

Нисэх

Хашааны газар

10

1,4

 

+

+

+

газрын даамал, СЗД

Гурвансайхан

Дэнж

Хашааны газар

10

2,0

+

+

+

+

газрын даамал, СЗД

Гурвансайхан

Хөрөө рам

 

10

2,0

+

+

+

+

газрын даамал, СЗД

Дүн

 

 

40

7,0

 

 

 

 

 

                     
 

Өмчлүүлэх боломжтой газар 40 өрхөд 7,0 га газрыг гэр бүлийг хамтын хэрэгцээнд нэг удаа үнэгүй өмчлүүлэхээр төлөвлөлөө.

 

ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗРЫГ АШИГЛАХ, ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ

ТӨЛӨВЛӨЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

     Ой цэвэрлэх замаар түлээ бэлтгэх 57 га газрыг Цатга, Хэвтэрт, Хармай,Тэрэгтэгт тус тус төлөвлөж тусгав.

Хүснэгт 5

Багийн нэр

Байршил буюу хаяг

Хийх ажил

Газрын хэмжээ

 / га /

Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирлаар/

Хариуцах эзэн

I

II

III

IV

Хармай

Цатга, Хэвтэрт,Хармай, Тэрэгтэг

Ой цэвэрлэх замаар түлээ бэлтгэх

57

+

+

+

+

Байгаль хамгаалагч, ойн нөхөрлөл

Дүн

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумын ИТХ-ын 2017 оны 10 сарын

04-ны өдрийн  ... тоот тогтоолын ... хавсралт

 

Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын  өвөлжөө, хаваржааны доорх

 газрыг эзэмшүүлэх төлөвлөлт 

хүснэгт 6

Бэлчээр ашиглалтын хэсгийн дугаар

Байршил

Эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн өвөлжөө, хаваржааны доорхи газар

Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирлаар/

Хариуцан хэрэгжүүлэх эзэн

Байршлын солбицол

Газрын хэмжээ /га/

 

Усан хангамж-ийн байдал

1

2

3

4

 

Өвөлжөө

Хаваржаа

ХАРМАЙ

Эмээллэг

+

+

1,0

Байгалийн 

 

 

 

 

Газрын даамал,

Хожиндог

+

+

1,0

Байгалийн

 

 

 

 

Багийн Засаг

Хэвтэрт

+

+

1,0

Байгалийн

 

 

 

 

дарга, Сумын

Шар уул

+’

+

1,0

Байгалийн

 

 

 

 

Засаг дарга

Бөө мод

+

+

1,0

Байгалийн

 

 

 

 

 

Дүн

20 иргэнд

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тус сумын 20 иргэнд өвөлжөө хаваржааны доорхи 5,0 га газрыг ашиглуулахаар төлөвлөсөн./ Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт /

УСАН САН БҮХИЙ ГАЗРЫГ АШИГЛАХ, ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ

ТӨЛӨВЛӨЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Сумын төвийн хүн амын ундны хэрэгцээг хангадаг нуурын эрэг орчмын эрүүл ахуйн бүсийг тогтоож, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах зорилгоор нуурын эрэг дагуу 1200м урттай тороор хамгаалалт хийхээр төлөвлөсөн. / Дэнжээс –Хар хошуу хүртэл /

Усан сангийн газарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө  

Хүснэгт 7

Багийн нэр

Байршил

Зориулалт

 

Газрын хэмжээ

/ га /

Хэрэгжүүлэх хугацаа

/улирал, сараар/

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ.

сая.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IV

1

1-р баг /сум/

Цагааннуурын эрэг

/ дэнжээс хар хошуу /

Эрэг хамгаалах

7,4

 

+

+

 

13,0

газрын даамал, СЗД

Дүн

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумын ИТХ-ын 2017 оны 10 сарын

                                                                             04-ны өдрийн  ... тоот тогтоолын ... хавсралт

 

ЗАМ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГАЗРЫН АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ

 

Өндөр хүчдэлийн болон сумын гэрэлтүүлэгийн ажлыг улсын төвлөрсөн төсөв, орон нутгийн төсөвт тусгуулах ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлж ажиллана.

-       Сумын төвийн замыг сайжруулах ажлыг ОНХСангийн төсөвт тусгуулах ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлж ажиллана. / Сумын 30 жилийн ойн арга хэмжээнд зоруилан сумын төвийн айл өрхүүдийг хашааны өнгө үзэмжийг жигдрүүлэх алийг хэрэгжүүлнэ. /

Суурьшлын бүсэд шинээр үүсэх зам шугам сүлжээний доорх газрын төлөвлөлт

Хүснэгт 8

Багийн нэр

Байршил

Тавигдах шаардлагатай зам, шугам, сүлжээний төрөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

/улирал, сараар/

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ.

сая.төг

Хариуцах эзэн

 

Авто зам засах

Эрчим рүч

гэрэлтүүлэг

Гүүр /м /

 

I

II

III

IV

 

1

1-р баг

Бөөрөгт гэр хороололын эрчим хүчний өргөтгөл

 

1200м

 

 

 

+

+

 

17,0

газрын даамал, СЗД

 

2

1-р баг

Сумын төв доторх авто замын засвар

1000м

 

1000м

 

 

+

+

 

15,0

газрын даамал, СЗД

 

Дүн

1000м

1200м

1000м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ____________________________оОо_________________________